5 jul

Het defenitieve logo van Scheppings Onderhoud!

Sinds kort is het logo van Hoveniersbedrijf | Scheppings Onderhoud af! Wij willen dit logo als bedrijf gaan gebruiken!

We zijn helemaal tevreden met het eindresultaat van ons logo! Het logo verteld niet alleen over ons als bedrijf, maar ook over de reden van al het leven onze Schepper! Scheppings Onderhoud word gekenmerkt aan het kruis, het kruis waar Jezus niet meer aan hangt maar wel aan stierf! Hiermee liet Jezus Gods liefde zien, Jezus is de perfecte presentatie van God! Vandaar dat ik(Florens van der Spek) zoveel van God hou! Hieronder kunt u een stukje lezen over 'Gods Tuin' laats heb ik daar over gesproken in een gemeente! 

Gods Tuin..

Het eerste wat God de mensen gaf was een tuin, het is nog geen 1 hovenier ooit gelukt zo een tuin aan te leggen! Zelfs mij niet..

Gennesis 1 : 1   In den beginne schiep God de hemel en de aarde.

2  De aarde nu was woest en ledig, en duisternis lag op de vloed, en de Geest Gods zweefde over de wateren.

3   En God zeide: Er zij licht; en er was licht.

Het is prachtig om het begin van je bijbel te lezen, het begint allemaal bij God! Het begint met God is goed! God is liefde! God is Almachtig! God is als een Vader!  Als we kijken naar hoe God vol liefde een prachtige aarde schept, hoe hij een prachtig paradijs maakt dan kunnen we daar niet omheen! 

We zien dat Gods Geest licht in de duisternis brengt, van de woestenij word iets prachtigs gemaakt!  Zo zie ik dat wanneer iets duisternis is God dit licht kan maken! Ik zelf weet het niet alleen vanuit de bijbel maar vanuit ervaring! Alles wat je nodig hebt wanneer je in de duisternis bent is het licht van God!

God plaats de mens niet in een lege hof, of een half aangelegde hof! Nee alles is Goed! Zo zou ik ook graag mijn tuinen afleveren, ik en jij zijn niet voor niet gemaakt naar het beeld van God!

Zo is God, Hij maakt alles mooi, goed en prachtig, daarna maakt hij de mens en vertrouwd hij alles aan de mens toe! Wauw!

Gennesis 1 :31 ¶  En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

God levert nooit half werk, het is prachtig om al in het eerste hoofdstuk van de bijbel de 3eenheid aan het werk te zien! God De Vader zelf schept, De Heilige Geest blaast over de wateren, God spreekt zijn Zoon! Alles is gemaakt door Jezus, in de perfecte eenheid met De Geest, en God De Vader!

Paulus was een man die de eerste volgelingen van Jezus vreslijk vervolgde & doodde! Door een ontmoeting met Jezus verandert zijn leven totaal, ik geloof dat dit voor iedereen mogelijk is! God ontmoet jou niet omdat Hij je lief heeft niet omdat jij het allemaal zo goed doet! Zoals Paulus zijn leven duisternis was, was ook de aarde leeg woest en duister! God maakt iets nieuws, dit heeft Hij ook in mijn leven gedaan!

Paulus verteld later iedereen over Jezus, Hij heeft Hem zelf ontmoet! Toch leert Hij dat het nodig is om openbaring te ontvangen! Zodat wij God op de juiste manier kennen, heel veel mensen geloven wel wat, maar Jezus is het volmaakte beeld van God! Je kunt het gedeelte wat ik aanhaal hier lezen!

Kollosenzen 1 : 9 ¶  Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht,

10  om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

11  Zo wordt gij met alle kracht bekrachtigd naar de macht zijner heerlijkheid tot alle volharding en geduld,

12 ¶  en dankt gij met blijdschap de Vader, die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht.

13  Hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde,

14  in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

15  Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping,

16  want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;

17  en Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem;

18  en Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat Hij onder alles de eerste geworden is.

De God die Goed is en alles Goed maakte, is nog steeds dezelfde! Voor alle mensen is er evenveel van Gods Goedheid, voor alle mensen is er evenveel van Gods liefde, voor alle mensen is er evenveel van God! Maar niet ieder mens heeft Gods Liefde en Goedheid ontvangen! Amen!

Johannes 1 : 1 ¶  In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God.

2  Dit was in den beginne bij God.

3  Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.

4  In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen;

5 ¶  en het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet gegrepen.

Ieder van ons is door God bestemd om te leven in het oorspronkelijke plan, we weten allemaal dat we vandaag de dag niet leven in een schepping waar alles goed is! Dit komt niet door een slechte God maar door de slechte mens! Alles wat God nadat hij de mensen verloor heeft gedaan heeft Hij gedaan op basis van het probleem van de mens, God blijft goed!

Johannes beschrijft dit heel mooi, in Johannes 1 kun je dit lezen! Gods licht heeft altijd geschenen in de duisternis, alleen wij begrepen God niet meer! Omdat we zonder Hem zijn gaan leven!

Mensen lezen de verhalen nadat alles fout is gegaan in de bijbel, en concluderen wat een foute wreede God, maar het zou goed zijn eens te concluderen wat een wrede mensenheid! We zien vandaag de dag monstermensen die de wereld kapot maken, niet monstergod die ons kapot wil maken! 

Toch lukt het de duivel al 1000e jaren de mensheid te misleiden, dit gebeurde ook in de tuin! Maar het eindigdt niet bij de leugen in de tuin, Johannes 1 vers 17 vertellen ons genade en waarheid kwamen door Jezus!

Dit gebeurde opnieuw in de tuin, wat fout ging in de tuin werd goedgemaakt in de tuin! Het begint en het eindigt allemaal bij Jezus! Jezus zegt niet voor niets, ik ben het begin en het einde!

Johannes  20 : 11   En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf,

12  en zij zag twee engelen zitten, in witte klederen, een aan het hoofdeinde en een aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had.

13  En zij zeiden tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Zij zeide tot hen: Om dat zij mijn Here weggenomen hebben en ik weet niet, waar zij Hem neergelegd hebben.

14  Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar zij wist niet, dat het Jezus was.

15  Jezus zeide tot haar: Vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Zij meende, dat het de hovenier was, en zeide tot Hem: Heer, als gij Hem weggedragen hebt, zeg mij dan, waar gij Hem hebt neergelegd en ik zal Hem wegnemen.

16  Jezus zeide tot haar: Maria! Zij keerde zich om en zeide tot Hem in het Hebreeuws: Rabboeni, dat wil zeggen: Meester!

17  Jezus zeide tot haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar de Vader; maar ga naar mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God.

18  Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen, dat zij de Here had gezien en dat Hij haar dit gezegd had.

Wat fout ging in de tuin, kwam weer goed in de tuin! Wat fout ging aan de boom,  kwam goed aan de boom! Jezus sprak het is volbracht! Het is Goed! 

Het leugen beeld is gemaakt door de duivel, hij leerde de mens.. God houd je iets achter, God wil niet het beste voor jou, God maakt misbruik van jou, God liegt je iets voor..

Dit deed de duivel op het moment dat God alles gegeven had aan de mens! Hoe prachtig was de tuin, hoe mooi was alles wat Hij maakte! Daar zien we vandaag de dag nog maar een glimp van! Toch wist de duivel de mens te verleiden, een relatie komt altijd van 2 kanten! De mens had Gods Goedheid absoluut ervaren en gezien, daarom leefde de mens in  relatie met God! Alles was goed! Todat zij de leugen van de duivel gingen geloven! Ze geloofde eigenlijk God is niet wie Hij verteld wie Hij is maar wie de Duivel zegt dat Hij is!

Dit kan ook in uw leven gebeurt zijn, God echter verandert niet door wat uw gelooft maar wel uw relatie met Hem verandert daardoor! Het is zo dat uw hier vandaag dit stuk kunt lezen omdat uw vader en moeder ook bestaan! De hele mensheid zit verstikt in de leugen van de duivel, uw kinderen leven niet automatisch met God! Ik deed dit ook niet todat ik de leugen aflegde en de waarheid ging geloven! God is goed!

God is Goed, is het ook al goed met u? Ga leven uit het volbrachte werk, ga leven vanuit  alles wat God gedaan heeft! Breek met de leugenbeelden over God, en aanvaard de waarheid in Jezus Christus!

Amen!